HUISHOUDELIJK REGLEMENT


 

HBC gymnastics

 

Preambule

Het huishoudelijk reglement bevat onze afspraken, regels en richtlijnen, in aanvulling op de wettelijke verplichtingen en onze statuten. Hoewel een huishoudelijk reglement niet verplicht is, kiest HBC gymnastics er voor om een huishoudelijk reglement op te stellen als aanvulling op de wettelijke verplichtingen en de statuten.

Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging.

Daar waar in de statuten of reglement voor persoons- en functienamen de mannelijke vorm wordt gebruikt worden daarmede zowel vrouwen als mannen bedoeld.

 

Artikel 1.       Verkrijging lidmaatschap

Aanmelding als lid dient te geschieden door invulling en ondertekening van een daartoe door het bestuur vastgesteld inschrijfformulier.

Bij toelating geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan het kandidaat-lid of diens wettelijk vertegenwoordiger, onder opgave van het verschuldigde inschrijfgeld en contributie. Tevens ontvangt het kandidaat-lid een afschrift van de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 2.       Rechten van de leden

Elk lid heeft, op basis van zijn geaccepteerde opgave en indeling en met inachtneming van de regels, als gesteld in de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten van de algemene vergadering en van het bestuur van de vereniging alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNGU, de volgende rechten:

 1. Deelname aan de oefeningen, trainingen, lessen en overige activiteiten van de vereniging
 2. Deelname aan de beraadslagingen en besluitvormingen van de vereniging
 3. Het doen van voorstellen voor respectievelijk op de algemene vergadering
 4. Het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie in de organen van de vereniging
 5. Het stellen van kandidaten voor de organen van de vereniging en van de KNGU
 6. Deelnemen aan opleidingen, activiteiten, trainingen en wedstrijden georganiseerd door of namens de KNGU
 7. Het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie binnen de KNGU
 8. Het verlangen van uitkeringen op basis van de door de vereniging en/of de |KNGU afgesloten collectieve verzekeringen
 9. Het aantekenen van beroep tegen maatregelen en/of besluiten, die niet volgens de daartoe gestelde regels of normen tot stand zijn gekomen, bij het bestuur en de algemene vergadering van de vereniging en de beroepsinstantie van de KNGU.

 

 

Artikel 3.       Contributies en inschrijfgeld

De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributies en het inschrijfgeld vast voor de onderscheiden categorieën van leden, zoals vastgelegd in artikel 4.5 van de statuten. Naast de hoogte van de onderscheiden contributies stelt de algemene vergadering tevens het aantal termijnen van inning van de verenigingscontributies en de bondscontributie vast evenals de betalingstermijn.

 

Artikel 4.      Kledingvoorschriften

De algemene vergadering stelt, op voorstel van het bestuur eventuele kledingvoorschriften vast.

 

Artikel 5.       Aansprakelijkheid van de leden

Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de door de vereniging gehuurde eigendommen aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.

 

Artikel 6.       Werkgeverschap

Het bestuur is verantwoordelijk voor een adequate personele bezetting om uitvoering te kunnen geven aan alle lessen die door de vereniging worden aangeboden. Het bestuur maakt hiertoe afspraken met de individuele sportleiders, e.e.a. gebaseerd op de CAO sportverenigingen.

 

Artikel 7.       Sponsoring

Het bestuur stelt richtlijnen op voor het aangaan van sponsorcontracten.

 

Artikel 8.       Gedragsregels

De algemene ledenvergadering stelt de gedragsregels met betrekking tot veilig sporten en seksuele intimidatie vast.

 

Artikel 9.       Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur vervult de functie onbezoldigd.

 

Artikel 10.     Bestuursvergaderingen

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten.
 2. Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is.
 3. Alle besluiten worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen worden geacht ongeldig te zijn. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 4. Over alle voorstellen wordt afzonderlijk en mondeling gestemd tenzij één van de bestuursleden anders wenst.

 

 1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Dit geldt tevens voor de inhoud van het besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  Indien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

Artikel 11.     Voorzitter

De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging.

Hij leidt de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden. Hij beslist in bestuursvergaderingen bij staking van de stemmen.

 

Artikel 12.     Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor:

 1. het houden van de notulen van de vergaderingen;
 2. het voeren van de algemene correspondentie;
 3. het in goed geordende staat houden van het archief;
 4. de verzorging van het algemene ledenregister;
 5. het jaarlijks op de algemene vergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen jaar;
 6. de verdere door het bestuur, na overleg met de secretaris, aan hem op te dragen werkzaamheden.

Hij wordt in zijn werk zo nodig bijgestaan door respectievelijk kan een deel van zijn taken overdragen aan derden, zoals notulist, 2e secretaris, redactie en ledenadministratie.

 

Artikel 13.     Penningmeester

De penningmeester beheert de gelden en bezittingen van de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor:

 1. en verplicht tot het op verantwoorde en zo rendabel mogelijke wijze bewaren van de aan hem afgedragen en/of toevertrouwde gelden van de vereniging;
 2. het innen en het administreren van de contributies en de gelden van de donateurs;
 3. de controle van deze inkomsten aan de hand van de uit de ledenregisters af te leiden verplichtingen van de leden;
 4. het innen en administreren van de overige inkomsten;
 5. het beheer van de kas;
 6. het tijdig verrichten van alle betalingen, de controle daarop en het administreren daarvan;
 7. het opstellen en bijhouden van een lijst van alle bezittingen van de vereniging;
 8. het beheer en de administratie van de door de vereniging ingestelde reserve- of andere fondsen;

 

 

 1. het jaarlijks op de algemene vergadering verslag uitbrengen over de financiële positie van de vereniging, in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar;
 2. het opstellen van een begroting voor het komende jaar die, na goedkeuring door het bestuur, wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.

Hij is zelfstandig – zonder medewerking van een ander bestuurslid – bevoegd te beschikken over bank- en girosaldi.

Artikel 14.     Algemene vergadering

 1. Meerderjarige leden zoals omschreven in artikel 4.5 van de statuten hebben op de algemene vergadering het recht het woord te voeren. Daarnaast kan de voorzitter het woord verlenen aan jeugdleden, de wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdlid, donateurs en derden.
 2. De voorzitter kan, ter wille van de goede vergaderorde, de volgende maatregelen treffen:
 3. een maximum aantal spreekronden per onderwerp bepalen;
 4. de maximum spreektijd per spreker beperken;
 5. een spreker het woord ontnemen indien deze zich niet beperkt tot het ter bespreking staande onderwerp of zich niet aan de ingestelde spreektijd houdt;
 6. besluiten een ter vergadering ingediend voorstel te behandelen of aan te houden (zie lid 3.). De vergadering kan, indien de voorzitter tot aanhouden besluit en indien het voorstel betrekking heeft op in behandeling zijnde agendapunten, alsnog tot behandeling besluiten;
 7. stemming bij acclamatie voor een stemming over personen voorstellen. Indien één van de aanwezige stemgerechtigden hiertegen bezwaar maakt volgt alsnog een schriftelijke stemming.
 8. Voorstellen, die ten minste vier weken voor de algemene vergadering schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gesteld, en door ten minste vijf stemgerechtigden worden ondersteund, worden op de agenda geplaatst.
  Daarnaast hebben stemgerechtigden het recht staande de vergadering voorstellen in te dienen, mits ondersteund door ten minste vijf stemgerechtigde leden.

 

Tenminste twee maal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden.

De agenda voor algemene ledenvergadering in het voorjaar omvat (indien van toepassing) ten minste de volgende punten:

 1. vaststelling verslag van de vorige algemene ledenvergadering;
 2. vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;
 3. vaststelling van de contributie voor het komende boekjaar;
 4. benoeming bestuursleden;
 5. benoeming leden van de kascommissie;
 6. benoeming leden overige commissies;
 7. ingekomen voorstellen;
 8. vaststelling datum volgende ledenvergadering.

 

De agenda voor de algemene jaarvergadering in het najaar omvat ten minste de volgende punten:

 1. vaststelling verslag van de vorige algemene ledenvergadering;
 2. vaststelling van het jaarverslag (na afloop van boekjaar);
 3. verslag van de kascommissie (na afloop boekjaar);
 4. vaststelling van de jaarrekening van de vereniging Na afloop boekjaar;
 5. ingekomen voorstellen;
 6. vaststelling datum volgende ledenvergadering.

 

Artikel 15.     Commissies

 1. Het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Een commissie ontvangt haar taakomschrijving van hen, die haar opdracht hebben gegeven. De commissie brengt schriftelijk verslag uit aan haar opdrachtgever op een door laatstgenoemde te bepalen wijze, met inachtneming van de richtlijnen die haar zijn verstrekt.
 2. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of het huishoudelijk reglement zijn geregeld, worden deze vastgesteld door het orgaan dat de commissie heeft ingesteld.
 3. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.

 

Artikel 16.     Kascommissie

De kascommissie is belast met de controle van en het toezicht op het geldelijk beheer van de penning­meester en brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan het bestuur.

Dit rapport wordt aan de algemene vergadering aangeboden en zal strekken tot het al of niet goedkeuren van het door de penningmeester gevoerde beleid en tot decharge van het bestuur.

Indien onregelmatigheden worden geconstateerd of vermoed, wordt onmiddellijk verslag uitgebracht aan het bestuur.

 

Artikel 17.     Wijziging van het huishoudelijk reglement

Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet ten minste twee weken voor de datum van de algemene vergadering op de gebruikelijke wijze aan de leden zijn bekendgemaakt.

Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de algemene vergadering het besluit daartoe heeft genomen.


Handboek goed bestuur

Download
Handboek Goed Bestuur HBC Gymnastics
WBTR Handboek Goed Bestuur - 2e versie.p
Adobe Acrobat document 197.4 KB